Az iskolapszichológus szerepe és tevékenysége

Kerületünkben az iskolapszichológusok az iskolák alkalmazásában állnak, munkájukat az iskolavezetés irányításával a saját intézményükben, intézményeikben végzik. A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai-módszertani segítséget nyújt számukra az óvoda-, iskolapszichológus koordinátor munkakörében foglalt tevékenységeken keresztül.

Az iskolapszichológus szerepét és feladatait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza (44./ 132. § Az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok a nevelési-oktatási intézményben). Az iskolapszichológus munkájának „elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése”

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm

Az iskolapszichológus az iskolában folyó sokrétű oktató-nevelő munkát a saját szakmai eszközeivel támogatja, ezért olyan kérdésekkel, problémákkal foglalkozik legfőképpen, amelyek a tanítással-tanulással, és a gyermekek iskolai életével kapcsolatosak.

Munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek iskolai sikerességének és jóllétének támogatásához, segítéséhez, a problémák megelőzéséhez és megoldásához.

Bármilyen más problémával is megkereshető azonban az iskolapszichológus, (például családi probléma, súlyosabb pszichés probléma), ekkor is segítséget nyújt a helyzet kezelésében, a megoldások keresésében, és szükség szerint továbbirányítja a jelentkezőt a megfelelő ellátás megtalálásához (szakértői vizsgálat, nevelési tanácsadás, diagnosztikai vizsgálat, hosszabb távú terápiás ellátás, egészségügyi ellátás, családgondozás, gyermekvédelem, stb.).

Az iskolapszichológust kérdéseivel megkeresheti a pedagógus, a szülő, és maguk a gyermekek is. Fontos szabály azonban, hogy a gyerekekkel való közvetlen foglalkozáshoz minden esetben szükség lesz a szülők hozzájárulására, közreműködésére is.

Az iskolapszichológus a gyermekeket érintő kérdésekben együttműködik az iskola vezetésével, a pedagógusokkal, szülőkkel és más segítő szakemberekkel is. Eközben azonban ügyel a szakmai titoktartásra is, ami azt jelenti, hogy az együttműködéseket megbeszéli a klienseivel is, és a foglalkozások során megfogalmazott, elmondott személyes információkat nem adja tovább. Munkáját konzultációs-tanácsadási szakmai keretek között végzi.

Néhány kiemelt terület, amelyben az iskolapszichológus segíthet:

 • tanulással kapcsolatos nehézségek, tanulási motiváció, tanulási sikeresség támogatása
 • stresszkezelés, szorongás, teljesítményszorongás
 • beilleszkedési nehézségek, viselkedés, társas kapcsolatok segítése
 • társakkal való kapcsolati problémák, kapcsolati-, kommunikációs készségek javítása
 • konfliktusok kezelése, kortárs bántalmazás kezelése, megelőzése
 • érzelmi, indulatkezelési nehézségek
 • az iskolai szabályokhoz való alkalmazkodás, viselkedési, problémák
 • váratlan, súlyos élethelyzetekben való támogatás, krízistanácsadás
 • az osztályközösség, a gyerekek közötti kapcsolatok segítése
 • a közösséget érintő kritikus helyzet kezelése, feldolgozás segítése
 • alapvető pszichológiai/mentálhigiénés ismeretek átadása, pszichoedukáció
 • tehetséggondozásban, pályaorientációban való közreműködés

Az iskolapszichológusok munkája sokrétű és igen összetett, pszichológiai szakmai ismereteikkel, módszerekkel, eszközeikkel több területen és szinten is hozzájárulnak a gyermekek oktatásával-nevelésével kapcsolatos iskolai tevékenységekhez:

Az iskolai szervezet szintjén:

 • pszichológiai ismeretek megosztása, átadása
 • szakmai-módszertani támogatás, az oktató-nevelő munkát segítő szakmai ismeretek megosztása
 • hozzájárul az oktató-nevelő munkához szükséges megfelelő, pozitív pszichológiai környezet kialakításához
 • esetmegbeszélés biztosítása a pedagógusok számára
 • kapcsolattartás az együttműködő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, gyermekvédelem)
 • szükség szerint szűrővizsgálatok, preventív feladatok megszervezése (tanulás, beilleszkedés, mentálhigiéné területén)
 • mentálhigiénés, prevenciós programok szervezésében való részvétel
 • koordinációs tevékenység (egy-egy program vagy probléma megoldása során)

A tanulócsoportok/közösségek szintjén:

 • az osztályfőnökökkel való együttműködés
 • bekapcsolódás az osztályfőnöki órák tematikájába
 • osztályfoglalkozások különböző témákban (ismeretterjesztő, közösségfejlesztő, érzékenyítő, anti-bullying programok, stb.)
 • nevelőtestület munkájának támogatása (szakmai, módszertani)
 • szülői értekezletekbe való bekapcsolódás, pszichoedukáció

Egyéni szinten:

 • segítő beszélgetés, foglalkozások a gyermekekkel
 • a pedagógus munkájának segítése, együttműködés és konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógus számára
 • konzultáció és tanácsadás a szülők részére

Mivel az iskolák létszáma nagy, egy iskolapszichológus munkájához nagyon sok gyermek, szülő, pedagógus tartozhat. A hozzá fordulók számára lehetőséget biztosít a felmerülő probléma helyi szintű kezeléséhez, illetve a további megoldási lehetőségek megtalálásához.

Az iskolapszichológusok elérhetősége megtalálható az iskolák weboldalain, és más dokumentumaiban, de kapcsolatba lehet lépni velük az osztályfőnökök, illetve az iskolavezetés segítségével is.

https://oktatas.ujbuda.hu/altalanos-iskolak

https://oktatas.ujbuda.hu/kozepiskolak