Az óvodapszichológus szerepe és tevékenysége

Az óvodapszichológusok az óvodák alkalmazásában állnak, munkájukat az óvodavezetők irányításával a saját intézményeikben végzik. A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai-módszertani segítséget nyújt számukra az óvoda-, iskolapszichológus koordinátor munkakörében foglalt tevékenységeken keresztül.

Az óvodapszichológus szerepét és feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és az azt kiegészítő 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza (44./ 132. § Az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok a nevelési-oktatási intézményben. Az óvodapszichológus munkájának elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése”

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm

 

Kerületünkben 2014 októberétől dolgoznak óvodapszichológusok az önkormányzati óvodákban, alkalmazásukat Újbuda Önkormányzata teszi lehetővé.

 

 

Az óvodapszichológusok az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. A gyermekek életkori sajátosságai alapján az óvodapszichológiai munkában különösen nagy szerepe van a gyermek környezetében élő fontos felnőttekkel (szülőkkel, óvónőkkel) való együttműködésnek. Az óvodapedagógusok szakmai-módszertani támogatása, és a szülőkkel való konzultatív-tanácsadó tevékenység egyaránt a gyermekek jóllétét szolgálják. A gyermekek környezetében fellelhető erőforrások mozgósítása a gyermekekkel kapcsolatos problémák pozitív irányú változásait rejti magában.

 

Ezért az óvodapszichológusok fő munkaformája a pedagógusokkal és a szülőkkel való konzultáció és tanácsadás. Az óvodapszichológust megkereshetik a szülők és az óvodapedagógusok is, ha egy gyermekkel, vagy a gyermekek közösségével kapcsolatosan kérdés merül fel, vagy gondot, nehézségeket észlelnek. Az óvodapszichológusok a megkeresést követően először igyekeznek megismerni a problémát, feltárni annak hátterét, körülményeit. Ennek érdekében konzultációt folytatnak a szülőkkel és a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel, valamint megfigyelést végeznek a csoportlátogatások alkalmával: megfigyelik a gyermekek tevékenységét, beilleszkedését a játékhelyzetek és a foglalkozások közben. Ezt követően a szülőkkel és az óvónőkkel együttműködésben megfogalmazzák a további szükséges beavatkozási lehetőségeket. Ez jelentheti a gyermek vizsgálatát, egyéni, vagy csoportos foglalkozásokat, illetve szükség esetén továbbirányítását a megfelelő szakellátás irányába (szakértői vizsgálat, nevelési tanácsadás, diagnosztikai vizsgálat, hosszabb távú terápiás ellátás, egészségügyi ellátás, családgondozás, gyermekvédelem, stb.) A közvetlen, egyéni vagy csoportos foglalkozások esetén a szülők beleegyezését és együttműködését külön is kérik az óvodapszichológusok.

 

Az óvodapszichológusok az óvodai szervezet szerves részeként, a pedagógiai és  pszichológiai szempontok együttes alkalmazásával, sokszínű munkaformák mentén dolgoznak annak érdekében, hogy a gyermekek minél teljesebb és egyénre szabottabb nevelésben és fejlesztésben részesülhessenek.

 

 

 

·  konzultációs lehetőséggel, nevelési tanácsadással segítik a szülőket gyermekeik nevelésében, fejlesztésében

·         segítik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait

·         személyiségük, képességeik harmonikus fejlődését

·  figyelemmel kísérik a gyermekek kimagasló képességeit, erősségeit, közreműködnek a tehetséggondozásban

·  pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, képességvizsgálatokat végeznek (pl. az iskolára való felkészülés érdekében)

·         megszervezik a gyermek továbbirányítását a megfelelő szakellátó intézménybe

·         a szülők és óvónők jelzése alapján tematikus előadásokat, fórumokat tartanak fejlődéslélektani, nevelési témákban, illetve a mindennapi élet pszichológiai vonatkozású kérdéseivel kapcsolatosan

 

 

A leggyakoribb kérdések, problémák, amivel az óvodapszichológusokat megkeresik:

 

 

·         az óvodai életbe, csoportba való beilleszkedés

·         szokás- és szabályrendszer

·         társas kapcsolatok

·         bátortalan, szorongó magatartás

·         érzelmek, indulatok szabályozásának nehézsége

·         túlzott aktivitás, figyelem problémái

·         normatív fejlődésben való elmaradások, atipikus fejlődés

·         családi problémák, kritikus életesemények gyermekre gyakorolt hatása

·         iskolára való felkészültség kérdése

 

 

Az önkormányzati óvodákban dolgozó óvodapszichológusok elérhetősége megtalálható az óvodák hirdetőfalain, weboldalain, és más dokumentumaiban. Kapcsolatba lehet lépni velük az óvónők és az óvodavezetés segítségével is.

 

https://oktatas.ujbuda.hu/ovodak